Versenyszabályzat

Az „Új Fenntartható Közgazdaságtan” c. globális vitairat ihlette tanulmányi versenyt hirdet az MNB Oktatási Klub. Érdekel a fenntarthatóság és a közgazdaságtan megújítása? A 21. század kihívásai új és innovatív gondolkodású hallgatókat szólítanak fel cselekvésre. Ha érdekel a téma és nem félsz a megmérettetéstől, akkor indulj önállóan az MNB Oktatási Klub legújabb versenyén!

 

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A Magyar Nemzeti Bank Oktatási és Tudományos Kör Egyesület (a továbbiakban: Egyesület, MNB Oktatási Klub) „Új Fenntartható Közgazdaságtan Verseny” címmel versenyt (a továbbiakban: verseny) hirdet.

A verseny lebonyolítására vonatkozóan a jelen versenyfelhívásban foglaltak az irányadók.

A verseny célja, hogy ösztönözze a hallgatókat az alább megadott témakörökben való elmélyülésre, a témakörök egyikével kapcsolatos saját kutatásuk egyéni megkezdésére, a témakörök tovább gondolására, szakmai véleményük megfogalmazására:

A versenyidőszak alatt a versenyre regisztrált hallgatóknak lehetőségük lesz a vitairat mélyebb megismerésére szakemberek segítségével, akikhez kérdéseket is lehet intézni. Ez segítséget nyújthat a versenyzők számára a vitairat feldolgozásában, pályaműveiket ezáltal jobban fel tudják építeni. Minden, a pályaművel kapcsolatos szakmai kérdést a protokoll@mnboktatasiklub.hu e-mail címre lehet küldeni 2022. szeptember 23-ig. 

 

2. SZERVEZŐ

A verseny tervezéséért, szervezéséért és lebonyolításáért felelős szervező:

Magyar Nemzeti Bank Oktatási és Tudományos Kör Egyesület

1054 Budapest, Szabadság tér 9.

Képviseli: Dr. Dubéczi Zoltán, elnök

 

3. NEVEZÉSI ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

A versenyre a magyarországi és külhoni magyar nyelvű képzést is indító felsőoktatási intézményben 2022/2023. tanév 1. (őszi) félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, alapképzésben (BA/BSc), osztatlan képzésben, mesterképzésben (MA/MSc) résztvevő, illetve doktori tanulmányokat folytató teljes idejű (nappali munkarendű) és részidős (levelező munkarendű) hallgatók pályázhatnak egyénileg.

A tanulmányaikat 2022/23. tanév 1. (őszi) félévben megkezdő hallgatók szintén jogosultak a versenyen való részvételre már a beiratkozás előtt, azonban a beiratkozást követő tizenöt (15) napon belül kötelesek a beiratkozásról szóló hivatalos, a felsőoktatási intézmény által kiállított és hitelesített igazolást megküldeni a szervezők részére. Továbbá, ugyanezen feltételek mellett nevezhetnek a külföldi egyetemen tanuló magyar állampolgárságú hallgatók is.

Amennyiben a jelentkezők a fenti feltételek bármelyikét nem teljesítik, úgy a nevezésük érvényét veszti.

Egy hallgató legfeljebb egy pályamű szerzőjeként indulhat, amennyiben ez a feltétel nem teljesül, úgy a hallgató összes nevezése érvényét veszti.

Nem vehet részt a versenyen az a feltételeknek megfelelő hallgató, aki az MNB-vel munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. A jogosultság ellenőrzésének céljából a hallgató neve, valamint születési helye és ideje továbbításra kerül az MNB-nek. Ezen feltétel alól mentesülnek a Magyar Nemzeti Banknál duális képzés részeként dolgozó hallgatók.

Továbbá, a hallgató nevezése érvényét veszti, amennyiben a hallgatói jogviszonya a verseny során bármely okból megszűnik, kivéve, ha a hallgatói jogviszonya azért szűnik meg, mert a verseny során teljesíti az abszolutóriumot, feltéve, ha az abszolutórium megszerzését követő első záróvizsga-időszakban oklevelet szerez.

A jelentkezésnek és részvételnek nem feltétele, hogy a hallgatók az MNB Oktatási Klub tagjai legyenek.

 

4. JELENTKEZÉS FOLYAMATA

A versenyre való jelentkezés a „Regisztráció” menü pont alatt található.

A jelentkezés során a szerzők megadják szükséges adataikat a webes felületen. A jelentkezéssel egyidejűleg a jelentkezők indulási azonosítónevet adnak meg, amely biztosítja az azonos nevű hallgató megkülönböztetését, illetve a hallgató adminisztratív nyilvántartásának átláthatóságát és kezelhetőségét. A névnek egyértelműen azonosítania kell egyéni indulás esetén a jelentkezőt, ezért több egyforma azonosítónév nem szerepelhet a nyilvántartási rendszerben. Ha a választani kívánt név már regisztrálásra került, a rendszer erre felhívja a jelentkező figyelmét. Az azonosítónév nem sértheti mások vallási, faji, etnikai, nemi, földrajzi, identitásbéli, politikai hovatartozását és személyét. Azon jelentkezőket, akiknek azonosítóneve a fentieket megsérti, a szervezők felszólíthatják azonosítónevük megváltoztatására. Amennyiben a jelentkező nem változtatja meg azonosítónevét, a regisztráció automatikusan érvénytelennek minősül.

Kérdés esetén a protokoll@mnboktatasiklub.hu vagy a support@ecosim.hu címen kérhet hivatalos segítséget.

A válogató fordulóba csak azon pályamunkák szerzői juthatnak be, akik a meghatározott feltételek szerint jelentkeztek a versenyre.

 

5. A VERSENY MENETE

A verseny összesen két (2) fordulóból áll. A jelentkezők a válogatóhoz és a döntőhöz kapcsolódó részletes szabályokat, útmutatásokat a fordulók előtt a regisztrációkor megadott e-mail címre kapják meg.

A pályaművek elkészítéséhez megadott szakmai kiindulópont az Új Fenntartható Közgazdaságtan című globális vitairat és az ezt kiegészítő szakmai háttéranyag, melyek elérhetőek és letölthetőek az alábbi weboldal felületén: Új Fenntartható Közgazdaságtan.

5.1. Válogató

A verseny válogató fordulója során a versenyzőknek le kell adniuk a jelen szabályzatban feltüntetett határidőig a kiválasztott témával foglalkozó pályaművet. A pályamű nyelve magyar vagy angol, a témakörökhöz kapcsolódó szakmai segédanyagokból indul ki és az azzal kapcsolatos kérdésekkel, azok szélesebb körű gazdaságpolitikai vonatkozásaival foglalkozik, a témakörhöz kapcsolódó kérdés(ek)re komplex megoldást kíván adni.

A pályamű témája az alábbi témakörök egyike lehet:

5.2. A pályaművel kapcsolatos formai és tartalmi követelmények

A pályamű borítóján szerepelnie kell 14-es betűmérettel a szerző nevének, képzése elnevezésének és évfolyamának, valamint a választott témakörnek és a pályamű címének. A pályamű borítóján, tartalomjegyzékén, táblázatok jegyzékén, ábrajegyzékén és a hivatkozásjegyzékén, valamint a mellékleteken kívüli átlagos terjedelme: minimum 5 gépelt oldal (16 000 leütés szóközzel), maximum 15 oldal (48 000 leütés szóközzel). A pályaműben 10,5 nagyságú betűt kell alkalmazni (a fejezetcímek lehetnek nagyobbak, a lábjegyzetek kisebbek), Calibri típusú, álló betűk, 6pt térközzel és 1,5 sorközzel, sorkizárt, normál (2,5 cm) margókkal, kizárólag .docx/PDF formátumban, elektronikus formában nyújtható be a verseny weboldalának felületén. A pályaműben képek és ikonok használhatóak, de azok forrását kötelező megadni. A pályamű minden esetben kb. 800–1000 karakteres összefoglalóval (absztrakt) kezdődik, amelynek az alábbiakat kell tartalmaznia: főbb hipotézisek, állítások; alkalmazott vizsgálati módszerek; következtetések. Az összefoglalóban nem szerepelhetnek hivatkozások. A pályamű esetében nincs kötelezően megadott stílus, viszont a műnek követnie kell a szakirodalmi művek felépítését (absztrakt, bevezető, a téma bemutatása, a munkahipotézis felállítása, alkalmazott vizsgálati módszerek, a hipotézis alátámasztása és/vagy cáfolata, végkövetkeztetés a hipotézissel kapcsolatban, konklúzió). A szövegeben az esetleges kiemelés dőlt betűkkel történjék. A szöveg a lehető legkevesebb egységre tagolódjék. Az oldalszámozás a lap alján, középre kerüljön. A számozás a bevezetéssel, az 1. oldalszámmal kezdődik.

A pályaművek elkészítése során megengedett a tankönyvek és internetes források használata a felkészüléshez és a kutatáshoz, ugyanakkor az internetes forrásoknak szabadon hozzáférhetőnek kell lenniük a szervezők számára. Legalább öt (5) szakirodalmi forrásra (ebből összesen legalább egy (1) nemzetközi) történő hivatkozás szükséges a Harvard-rendszernek megfelelően. A pályaműnek minden esetben tartalmaznia kell a hivatkozási listát a szerző(k) teljes nevével (külföldiek esetében elég a keresztnév monogramja), a megjelenés évszámával, a mű pontos címével, kiadójával, kiadási helyével, illetve a folyóirat pontos címével, évszámával, kötetszámával, a megjelenés hónapjával, oldalszámmal (tól-ig). Szó szerinti hivatkozás esetében az oldalszám feltüntetése kötelező. A hivatkozások sorkizárt elrendezésben, 9 pontos betűvel írandók és nincs köztük üres sor. A szövegben elegendő a vezetéknevekkel, évszámmal és oldalszámmal hivatkozni. Szó szerinti hivatkozás esetében az oldalszám feltüntetése kötelező. A szövegben a hivatkozás dőlt betűvel írandó. A név év évszám közé nem kerül vessző, az oldalszám az évszámtól kettősponttal legyen elválasztva, pl. (Nagy 2008:34), (Fouquau Spieser 2014). Kettőnél több szerző esetén az első szerző neve plusz az „et alias” (és a többi) kifejezés rövidítése: (Szabó et al. 2012:4–6). Az irodalomjegyzékben csak olyan tételek szerepelhetnek, amelyekre a szövegben hivatkozás történik, és fordítva, minden meghivatkozott irodalmat fel kell tüntetni az irodalomjegyzékben. Az irodalomjegyzékben szereplő tételek alfabetikus sorrendben legyenek. Internetes hivatkozások esetén a letöltés idejét is kérjük feltüntetni.

A pályamű bevezetése, főszövege és összefoglalása jól elkülöníthető legyen, továbbá a főszövegnek legalább a terjedelem 90 százalékát kell adnia. A fő- és alcímek decimálisan számozandók! A főcím 14 pontos, félkövér, álló. Az Alcím 1: 12pt betűméret, félkövér, álló. Az Alcím 2: 10,5pt, félkövér, álló. Az Alcím 3: 10,5pt, dőlt betűs. A táblázatokat és az ábrákat folyamatosan kell számozni végig a pályamű egészén (a sorszámozás az új alfejezetekben, alpontokban nem kezdődik újra). Minden egyes táblázatnak és ábrának címet kell adni, és a bennük szereplő mennyiségi értékek mértékegységét fel kell tüntetni. A cím a táblázat és az ábra fölött található, balra zártan, félkövér betűkkel. A táblázat- és ábrabéli megjegyzések és az adatok forrása közvetlenül a táblázat, illetve az ábra alatt helyezkedjék el, 9pt, dőlt betűkkel írva és balra zárva. A főszöveghez illesztett ábrákat, táblázatokat az oldalszám mesterséges növelésének vádja nem érheti, amennyiben azok szoros kapcsolatba nem hozhatók a főszöveggel vagy terjedelmük indokolja, úgy mellékletbe helyezendők. A tanulmány javasolt felépítése: borító, tartalomjegyzék, táblázatok jegyzéke, ábrajegyzék, absztrakt, bevezetés, főszöveg, összefoglalás, irodalomjegyzék, mellékletek.

A versenyzőknek lehetőségük van azonnal a regisztráció véglegesítését követően feltölteniük pályaművüket a versenyfelület weboldalán keresztül, valamint azt a benyújtási határidőig módosíthatják is. 

A benyújtási határidő után a pályamű módosítására nincs lehetőség.

 

A regisztráció és a választott témához kapcsolódó pályamű elkészítésének és feltöltésének határideje: 2022. október 7. 23:59 óra

 

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét arra, hogy a kész pályaművek csak a regisztráció véglegesítését követően tölthetők fel az online felületre, amely a visszaigazoló e-mail kapcsán felmerült bármely esetleges hiba esetén több időt vehet igénybe, ezért javasoljuk, hogy a regisztráció véglegesítése legalább két (2) nappal előzze meg a pályamű feltöltését.

 

5.2. Döntő

A döntőn az adott témakörhöz rendelt bizottság által a válogató fordulóban legjobbnak ítélt pályaművek vehetnek részt. A döntőben a kiválasztott pályamunkák szerzőinek szóban kell megvédeniük a pályaművüket egy prezentáció keretében az adott témához rendelt bizottság előtt. A prezentáció pptx. formátumú kell legyen és a prezentáció diáinak száma nem haladhatja meg a huszonöt (25) darabot. A prezentáció maximális időtartama tíz (10) perc, amelyet az előadás során szigorúan be kell tartani. Nem szükséges a prezentáció során minden diát bemutatni, az előadás diái és a függelékdiák arányát a versenyző határozza meg. Az adott témához rendelt bizottság a szerzőknek kérdéseket tehet fel a pályaművel, valamint a prezentációval és azok tartalmával kapcsolatban, melyekre a szerzőknek helyben, gondolkodási idő nélkül kell választ adnia, ezzel is bizonyítva, hogy saját munkájukat adják elő. A kérdések megválaszolásához és a válasz alátámasztásához érdemes lehet használni a korábbiakban említett függelékdiákat.

A döntőbe jutó szerzők külön szekciókba lesznek beosztva a korábban felsorolt témakörök alapján. A pályaművek számától függően a döntő több napra lebontva is megrendezésre kerülhet. Minden szerzőt e-mailen keresztül fogunk értesíteni a prezentációk sorrendjéről és időpontjáról. A döntőt egy ünnepi díjátadó fogadás zárja majd.

Amennyiben a pályamű szerzője nem jelenik meg a szóbeli döntőn, az kizárásnak minősül, a második fordulóban a teljesítménye már nem értékelhető. 

A szervezők fenntartják a jogot a döntő fentiektől eltérő megrendezésére, így az a koronavírus-járvány alakulásának függvényében akár online platformon keresztül is megtartásra kerülhet.

A döntő szekciók várható időpontja: 2022. október 20-21.

Az ünnepi díjátadó fogadás időpontja: 2022. október 21.

A határidők elmulasztása jogvesztő, a késedelmesen benyújtott, hiányos, formailag hibás pályázatot a bizottságok nem veszik figyelembe.

 

6. A SZAKMAI BIZOTTSÁG

A pályaművek mindkét fordulóban történő elbírálását az adott témához rendelt szakmai bizottság végzi (az előbírálati és a döntő szakaszokban értékelő szakmai bizottságok összetétele egymástól eltérhet), amelynek tagjai a Magyar Nemzeti Bank munkatársai, valamint a szervezők által felkért szakértők. A szervezők a jelen szabályzatban foglalt jelentkezési és pályamű feltöltési határidőt követő hét (7) napon belül kizárják azokat a versenyzőket, akik jelentkezésüket hiányosan vagy határidőn túl nyújtották be.

A válogató után a bizottságok a határidő lejártát követő legfeljebb tizenöt (15) munkanapon belül kizárják azon versenyzőket, akik formailag és/vagy tartalmilag nem megfelelő megoldást nyújtottak be, továbbá a verseny céljának szem előtt tartása mellett a megoldások értékelésével kiválasztják a felügyeletük alá rendelt témakör legjobb pályaműveit, ezzel meghatározva a döntőben részt venni jogosultak körét.

A döntőt követően az adott szekcióban a szekcióhoz rendelt bizottság tesz javaslatot a díjazandó hallgatókra. A végső sorrend és így a díjazásban részesülő szerzők neve az ünnepélyes díjátadón kerül kihirdetésre a szakmai bizottságok végső egyeztetésének eredményeként.

7. NYEREMÉNYEK

A díjak valamelyikére való jogosultság feltétele a jelen felhívás 3. pontjában meghatározott aktív hallgatói jogviszony és más kizáró ok hiánya.

A döntőben a legjobb harminc (30) pályamű, témakörönként minimum egy (1), maximum öt (5) helyezett kerül díjazásra. A bizottság a döntőbe jutott pályaművek közül az I. helyezettet nettó 300 000 forintos díjban részesíti, a II. helyezettet nettó 250 000 forintos díjban részesíti, a III. helyezettet nettó 200 000 forintos díjban részesíti. Az alábbi kategóriákban további különdíjakat hirdethet meg témakörönként nettó 200 000 forintos díjazással az alábbiak szerint:

A nyerteseknek a pénzdíj a bizottság döntését követő hatvan (60) napon belül kerül folyósításra.

A fődíjban, a különdíjakban és a tárgyjutalomban részesülő szerzőknek az összeg adóköteles jövedelemnek számít az SZJA törvény 76. paragrafusának megfelelően. Ennek értelmében a pénzdíjak összegéből továbbá befizetésre kerül annak 15%-a személyi jövedelemadó formájában, amennyiben a hallgató nem esik a 25. év alattiak SZJA-mentessége alá. A személyi jövedelemadó a pénznyeremény esetében előzetesen kerül levonásra a nyeremények összértékéből, továbbá a pénzdíjat terhelő szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás befizetésre kerül az MNB Oktatási Klub által saját terhére. A külföldi adóalanyok (akik nem magyar adóilletőségűek) esetében a járulékok nem kerülnek befizetésre, azzal a külföldi adóalanyoknak maguk kell elszámoljanak az adott ország adóhatósága felé. A külföldi adóalanyoknak a nyereményhez hivatalos dokumentumot kell bemutatniuk vagy nyilatkozatot tenniük, hogy nem magyar adóilletőségűek. 

A szervezők az egyes szekciókban kiosztható maximális díj – az adott díjhoz tartozó végösszeg változatlansága mellett – mennyiségének változtatásához való jogát fenntartja.

 

8. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A szervezők a versenyrészvétellel kapcsolatban rögzített személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i 2016/679 rendelete európai parlamenti és tanácsi rendelettel (általános adatvédelmi rendelet, GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Infotv.) összhangban kezelik.

A versenyben résztvevő szerzők adatai az Ecosim felületen történő regisztrációkor elfogadott Adatvédelmi tájékoztatónak megfelelően kerülnek kezelésre.

A verseny során való adatkezelés, a kezelt adatok köre és a jogi státusz tekintetében a mellékelt Adatvédelmi tájékoztató alapján a versenyzők az érintettek jogaival rendelkeznek.

A szervezők által kezelt adatok köre a verseny során bekérhető adatok, így vezetéknév és keresztnév, születési hely és idő, e-mail cím, telefonszám, diákigazolvány száma, felsőoktatási intézmény neve, kar, szak és a hallgatói jogviszony igazolás, Neptun-kód és bankszámlaszám.

Az adatok kezelésének jogalapja a versenyre regisztráló személyek – jelen felhívás ismeretében tett – egyértelmű hozzájárulása a következő linken letölthető Adatvédelmi nyilatkozat kitöltésével és a szervezők részére történő továbbításával (protokoll@mnboktatasiklub.hu).

A kezelt adatok szükségesek a versenyzők egyértelmű azonosításához és a verseny lebonyolítása alatt és után a díjazottak értesítéséhez.

Az adatkezelés ideje a verseny lebonyolítása, illetve pénzügyi lezárása, de legfeljebb egy év.

A szerzők a pályamű verseny keretében történő feltöltésével kötelezettséget vállalnak arra, hogy az MNB és az MNB Oktatási Klub erre irányuló felhívására felhasználási szerződést kössenek a pályamű vonatkozásában. A felhasználási szerződés alapján a szerző a tanulmányok tekintetében az MNB és az MNB Oktatási Klub számára a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 17. §-ában meghatározott módokon történő felhasználásra határozatlan időtartamra szóló, nem kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot engednek, azzal, hogy a szerzők a tanulmányukat részben vagy egészben a szakdolgozatukhoz és bármely más publikációjukhoz felhasználhatják, átdolgozhatják és nyilvánosságra hozhatják. A fenti korlátozás kivételével a szerzők valamennyi vagyoni jogra kiterjedő felhasználási engedélyt, felhasználásijogot  biztosítanak az MNB és az MNB Oktatási Klub számára, amely alapján az MNB és az MNB Oktatási Klub jogosult különösen arra, hogy ellenszolgáltatási és/vagy tájékoztatási kötelezettség nélkül azt részben vagy egészben felhasználja, átdolgozza, többszörözze, internetes felületén, valamint saját kiadványaiban a szerzők nevének feltüntetése mellett nyilvánosságra hozza, terjessze, vagy ezeket harmadik személyekkel végeztesse el.   

 

9. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Jogorvoslatra a közléstől vagy annak hiányában a tudomásra jutástól számított tizenöt (15) napon belül a verseny honlapján https://www.mnboktatasiklubverseny.hu/ van lehetőség a panasz benyújtására.

A regisztrációs űrlap kitöltésével és elküldésével a jelentkezők elfogadják a jelen versenyfelhívásban foglaltakat.

A szervezők a megvalósítás során a változtatás jogát fenntartják.

A versennyel kapcsolatos információkat a versenyhez tartozó – jelen szabályzatban hivatkozott – honlap tartalmazza, további információkat a protokoll@mnboktatasiklub.hu vagy a support@ecosim.hu címen lehet kérni.

 

A szervező a megvalósítás során a változtatás jogát fenntartja.