Versenyszabályzat

Részt vennél egy esettanulmány versenyen? Érdekel a fenntarthatóság világa? Szívesen vizsgálnál meg egy működő céget fenntarthatósági szempontból és tennél javaslatokat „zöldítő” változtatásokra? Kész vagy szakemberek előtt bemutatni az ötleteidet? Ha nem félsz a megmérettetéstől, szervezz csapatot és indulj el az MNB Oktatási Klub esettanulmány versenyén!

 

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A Magyar Nemzeti Bank Oktatási és Tudományos Kör Egyesület (a továbbiakban: MNB Oktatási Klub vagy szervező) ’Fenntarthatóság’ témában esettanulmány versenyt (a továbbiakban: verseny) hirdet.

A verseny lebonyolítására vonatkozóan jelen versenyfelhívásban foglaltak az irányadók.

A verseny a Magyar Nemzeti Bank anyagi támogatásával tudott megvalósulni.

 

2. SZERVEZŐ

A verseny tervezéséért, szervezéséért és lebonyolításáért felelős szervező:

Magyar Nemzeti Bank Oktatási és Tudományos Kör Egyesület

1054 Budapest, Szabadság tér 9.

Képviseli: Dr. Dubéczi Zoltán, elnök

 

3. NEVEZÉSI ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

A versenyre a magyarországi és külhoni, de magyar nyelvű képzést is indító felsőoktatási intézményben 2021/2022. tanév 1. (őszi) félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, alapképzésben (BA/BSc), mesterképzésben (MA/MSc), osztatlan képzésben, illetve doktori képzésben tanulmányokat folytató nappali vagy levelező munkarendű hallgatók vehetnek részt két (2), vagy három (3) fős csapatban. Továbbá, ugyanezen képzési formák esetén részt vehetnek a külföldi egyetemeken tanuló és ott aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, de magyar állampolgárságú hallgatók is.

Amennyiben a fenti feltételek bármelyikét a csapat bármelyik tagja nem teljesíti, úgy a teljes csapat nevezése érvényét veszti. Egy hallgató csak és kizárólag egy csapat tagjaként indulhat, amennyiben ez a feltétel nem teljesül, úgy a hallgató nevezése érvényét veszti.

Nem vehet részt a versenyen az a feltételeknek megfelelő hallgató, aki az MNB-vel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. A jogosultság ellenőrzésének céljából a hallgató neve, valamint születési helye és ideje továbbításra kerül az MNB-nek. Kivételt képeznek ez alól a duális képzésben részt vevő hallgatók.

Továbbá, a csapat nevezése érvényét veszti, amennyiben a csapatban résztvevő hallgató hallgatói jogviszonya a verseny során bármely okból megszűnik, kivéve, ha a hallgató hallgatói jogviszonya azért szűnik meg, mert a verseny során teljesíti az abszolutóriumot, feltéve, ha az abszolutórium megszerzését követő első záróvizsga-időszakban oklevelet szerez.

A jelentkezésnek és részvételnek nem feltétele, hogy a hallgatók az MNB Oktatási Klub tagjai legyenek.

 

4. JELENTKEZÉS FOLYAMATA

A versenyre a jelentkezés a https://myaccount.ecosim.hu/versenyek/mnb_oktatasi_klub_fenntarthatosagi_esettanulmany_versenye_2021 oldalon történik. A jelentkezés során a csapattagok megadják szükséges adataikat a webes felületen. 

A jelentkezéssel egyidejűleg a csapatok csapatnevet adnak meg. A névnek egyértelműen azonosítania kell a csapatot, ezért több ugyanolyan nevű csapat nem indulhat. Ha a választani kívánt név már regisztrálásra került, a rendszer erre felhívja a jelentkező figyelmét. A csapatnév nem sértheti mások vallási, faji, etnikai, nemi, földrajzi, identitásbeli, politikai hovatartozását és személyét. Azon csapatokat, amelyek neve a fentieket megsérti, a szervező felszólíthatják csapatnevük megváltoztatására. Amennyiben a csapat nem változtatja meg nevét, a regisztrációjuk automatikusan érvénytelennek minősül.

Megkérünk minden csapatot, hogy a protokoll@mnboktatasiklub.hu címről érkező e-maileket fokozottan figyeljék, mivel ezen a címen keresztül fogunk kommunikálni a csapatokkal, erről a címről kerülnek kiküldésre a versennyel kapcsolatos információk.

Sikeres regisztrációt követően a rendszer visszaigazolást küld a megadott e-mail címre. Célszerű a spam mappát is ellenőrizni, a továbbiakra való tekintettel pedig beállítani, hogy a szervező által küldött e-mailek ne spamként kerüljenek megjelenítésre. Amennyiben a visszaigazoló email 24 órán belül sem érkezik meg, akkor a szervezővel kell felvenni a kapcsolatot a protokoll@mnboktatasiklub.hu címen.

A válogató fordulóban csak azon csapatok vehetnek részt, akik a meghatározott feltételek szerint jelentkeztek a versenyre.

 

5. A VERSENY MENETE

A verseny összesen két (2) fordulóból áll. A csapatok a válogatóhoz és a döntőhöz kapcsolódó részletes szabályokat, útmutatásokat a fordulók előtt a regisztrációkor megadott e-mail címre kapják meg.

 

5.1. Válogató

A verseny válogató fordulója során a csapatoknak le kell adniuk a számukra a jelentkezési időszakot követően kiadott esettanulmány megoldását. A megoldás egy vezetői összefoglalóból és egy prezentációból áll össze. Az esettanulmány nyelve angol, a vezetői összefoglaló és a prezentáció magyar vagy angol nyelven is elkészíthető, és az esettanulmányban megadott kérdésekre válaszol.

A vezetői összefoglaló borítóján és a prezentációban szerepelnie kell a csapattagok neveinek, szakjainak és az esettanulmány címének. A vezetői összefoglaló borítón kívüli terjedelme nem haladhatja meg az egy (1) A4-es oldalt. A vezetői összefoglaló 12pt méretű, Calibri típusú, álló betűk, 12pt térközzel és szimpla sorközzel, sorkizártan, normál (2.5 cm) margókkal, kizárólag .docx/PDF formátumban, elektronikus formában nyújtható be a verseny weboldalának felületén a https://myaccount.ecosim.hu/versenyek/mnb_oktatasi_klub_fenntarthatosagi_esettanulmany_versenye_2021 az oldal alján. A vezetői összefoglalóban képek és ikonok használhatóak, de azok forrását kötelező megadni. A vezetői összefoglaló esetében nincs kötelezően megadott stílus (például esszészerű vagy pontokba szedett).

A prezentáció terjedelme maximum 20 dia, a csapat saját maga dönti el, hogy a főprezentáció és a függelék arányát a diasoron belül milyen arányban osztja el. A prezentáció diáit számozottan pptx. formátumban kell elektronikusan benyújtani. A csapatoknak megengedett a tankönyvek és internetes források használata a felkészüléshez és a kutatáshoz, ugyanakkor az internetes forrásoknak szabadon hozzáférhetőnek kell lenniük a bizottság számára. A prezentáció és a vezetői összefoglaló végleges, a benyújtási határidő után a módosításra nincs lehetőség.

Felhívjuk a csapatok figyelmét arra, hogy a kész pályaművek csak a regisztráció véglegesítését követően tölthetők fel az online felületre. A szervező a feltöltési időszakban – közvetlenül a határidő előtt pedig fokozottan – rendelkezésre állnak az esetlegesen felmerülő technikai kérdések megválaszolására és a problémák kezelésére, azonban javasoljuk a regisztráció véglegesítését feltöltési határidő előtt legalább két nappal megtenni. Amennyiben bármilyen technikai probléma merül fel, úgy a megoldás – a probléma tényére való hivatkozás mellett – e-mail formájában is benyújtható a megadott határidőig a protokoll@mnboktatasiklub.hu e-mail címen.

 

5.2. Döntő

A döntőn a bizottság által a válogató fordulóban legjobbnak ítélt 8-12 (nyolc-tizenkettő) csapat vehet részt. A döntőben a kiválasztott csapatoknak szóban kell előadnia a prezentációt maximum 10 percben a bizottság előtt. A bizottság a csapatoknak kérdéseket tehet fel a prezentációval és annak tartalmával kapcsolatosan, amelyekre a csapatoknak helyben, gondolkodási idő nélkül kell választ adnia, ezzel is bizonyítva, hogy saját munkájukat adják elő.

Amennyiben a kiválasztott csapat nem jelenik meg a szóbeli döntőn, az kizárásnak minősül, a második fordulóban már nem értékelhető.

A koronavírus-járvány alakulásának függvényében a szóbeli döntő akár online platformon keresztül is megtartásra kerülhet.

A határidők elmulasztása jogvesztő, a késedelmesen benyújtott, hiányos, formailag hibás pályázatot a bizottság nem veszi figyelembe.

 

6. A SZAKMAI BIZOTTSÁG

A megoldások elbírálásáról a bizottság dönt, amelynek tagjai az Egyesület oktatói (tudományos) tagjai és a szervező által felkért szakértők a Magyar Nemzeti Bankból. A bizottság a jelentkezési időszak lejártát követő 7 (hét) napon belül kizárja azon csapatokat, akik jelentkezésüket hiányosan vagy határidőn túl nyújtották be.

A válogató után a bizottság a határidő lejártát követő legfeljebb 10 (tíz) napon belül kizárja azon csapatokat, akik formailag és/vagy tartalmilag nem megfelelő megoldást nyújtottak be, továbbá a verseny céljának szem előtt tartása mellett a megoldások értékelésével kiválasztja a legjobb 8-12 csapatot, ezzel a döntőben részt venni jogosultak körét.

A döntőt követően a bizottság dönt a fődíjas és különdíjas csapatok kiválasztásáról. 

 

7. NYEREMÉNYEK

A díjak valamelyikére való jogosultság feltétele a jelen felhívás 3. pontjában meghatározott aktív hallgatói jogviszony és más kizáró ok hiánya.

A döntőben első helyezést elérő csapat nyereménye nettó 900 000 forint. A bizottság a döntőbe jutott csapatok között az alábbi kategóriákban további különdíjakat hirdethet meg kategóriánként: 

* A jelentkezés után a tagsági viszony az Egyesület Elnökségének döntésével jön létre.

A díjazáshoz kapcsolódóan az MNB Oktatási Klub tagjainak számítanak azok a természetes személyek, akik a verseny meghirdetése után legkésőbb 2021. november 11. 23:59-ig tagsági kérvényt nyújtottak be a Klub weboldalán az alábbi felületen. Amennyiben a hallgató a verseny részvételével jogosult a Klubba való jelentkezésre, úgy azt egyértelműen tüntesse fel a kérvényben„Az Alapszabály IV.1.4. pontja szerinti olyan oktatási programmal való kapcsolat részletezése, melyet MNB, vagy az MNB által alapított alapítványok szerveztek vagy támogattak” pontnál.

A sikeres pályázóknak a pénzdíj a Bizottság döntését követően 90 napon belül kerül folyósításra.

Az SZJA törvény 76. paragrafusának megfelelően pénz- és tárgyjutalomban részesülő csapatoknak az összeg adóköteles jövedelemnek számít. Az MNB Oktatási Klub saját költségvetésének terhére befizeti az SZJA tv. alapján a szükséges adókat és járulékokat. A külföldi adóalanyokra (akik nem magyar adóilletőségűek) vonatkozó elszámolási szabályok értelmében a külföldi adóalanyoknak a saját országukban kell a teljes összeggel elszámolniuk az adott ország adóhatósága felé, továbbá adóilletőségi igazolást kell elküldeniük a szervező számára, amellyel igazolják, hogy nem rendelkeznek magyar adóilletőséggel. A szervező a nyeremények módosításának jogát fenntartja.

 

8. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A szervező a versenyrészvétellel kapcsolatban rögzített személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i 2016/679 rendelete európai parlamenti és tanácsi rendelettel (általános adatvédelmi rendelet, GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Infotv.) összhangban kezelik.

A versenyben résztvevő szerzők adatai a jelen versenyszabályzat 1. számú mellékletét képező Adatvédelmi tájékoztatónak megfelelően kerülnek kezelésre.

A verseny során való adatkezelés, a kezelt adatok köre és a jogi státusz tekintetében a mellékelt Adatvédelmi tájékoztató alapján a versenyzők az érintettek jogaival rendelkeznek.

Az adatok kezelésének jogalapja a versenyre regisztráló személyek – jelen felhívás ismeretében tett – egyértelmű hozzájárulása a versenyre történő regisztráció megtételével.

A kezelt adatok szükségesek a versenyzők egyértelmű azonosításához és a verseny lebonyolítása alatt és után a díjazásban részesülők értesítéséhez. Az adatkezelés ideje a verseny lebonyolítása, illetve pénzügyi lezárása, de legfeljebb egy év, pénzügyi bizonylatok esetén nyolc év. 

 

9. SZERZŐI JOG

A szerzők a megoldás verseny keretében történő feltöltésével kötelezettséget vállalnak arra, hogy az MNB Oktatási Klub erre irányuló felhívására felhasználási szerződést kössenek a pályamű vonatkozásában. A felhasználási szerződés alapján a szerző a tanulmányok tekintetében az MNB Oktatási Klub számára a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 17. §-ában meghatározott módokon történő felhasználásra határozatlan időtartamra szóló, nem kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot engednek, azzal, hogy a szerzők a megoldásukat átdolgozhatják és nyilvánosságra hozhatják. A fenti korlátozás kivételével a szerzők valamennyi vagyoni jogra kiterjedő felhasználási engedélyt, felhasználási jogot biztosítanak az MNB Oktatási Klub számára, amely alapján az MNB Oktatási Klub jogosult különösen arra, hogy ellenszolgáltatási és/vagy tájékoztatási kötelezettség nélkül azt részben vagy egészben felhasználja, átdolgozza, többszörözze, internetes felületén, valamint saját kiadványaiban a szerzők nevének feltüntetése mellett nyilvánosságra hozza, terjessze, vagy ezeket harmadik személyekkel végeztesse el.

 

10. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Jogorvoslati igény esetén az eredmények közlésétől vagy tudomásra jutásától számított tizenöt (15) napon belül a verseny honlapján a Kapcsolat menüpontja alatt elérhető protokoll@mnboktatasiklub.hu e-mail címre küldött e-mailben van lehetőség a panasz benyújtására.

A szervező a megvalósítás során a változtatás jogát fenntartja.