Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Magyar Nemzeti Bank Oktatási és Tudományos Kör Egyesület a versenyével kapcsolatban rögzített személyes adatokat az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendeletének és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően tárolja és kezeli az alábbiak szerint. 

Adatkezelő:

Magyar Nemzeti Bank Oktatási és Tudományos Kör Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9. 

Levelezési címe: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.

Telefon: +36 70 336 0394 

Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja a versenyen résztvevő hallgatókkal való kapcsolattartás, a versennyel kapcsolatos tájékoztatás, a versenyszabályzatban foglalt feltételek teljesülésének ellenőrzése, a díjazás pénzügyi elszámolásához szükséges dokumentáció, valamint az Egyesület és a Magyar Nemzeti Bank oktatási programjairól, képzéseiről szóló tájékoztatás és az azokhoz kapcsolódó promóciós célú és sajtóban megjelenő adatfelhasználás. Ebből a célból az Egyesület a versenyző által a következő linkenelérhető versenyfelületen megadott adatokat kezeli, ezek: név; születési hely és idő; lakcím; értesítési cím; e-mail cím; képzési adatok (intézmény; kar; szak). Továbbá kifizetés esetén, a kifizetés lebonyolításához szükséges adatokat kérheti be a kifizetésben részesülő versenyzőktől az Egyesület, úgymint: adóazonosító jel; TAJ-szám; bankszámlaszám; NEPTUN-kód; oktatási azonosító; anyja neve; születési név. 

Az adatkezelés jogalapja

Az adatok kezelésének jogalapja a versenyre jelentkező személy – jelen tájékoztató ismeretében tett – egyértelmű hozzájárulása, továbbá a nyertesek esetében az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése. 

Az adatkezelés ideje

A verseny lebonyolítása, illetve pénzügyi lezárása, de legfeljebb 1 év, pénzügyi bizonylatok megőrzése esetén 8 év. 

Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás: 

Az adatokat a verseny lebonyolításának támogatása, valamint a versenyszabályzatban foglalt feltételek teljesülésének ellenőrzése céljából az Egyesület a Magyar Nemzeti Bank munkatársai részére továbbíthatja, illetve kiadhatja azon harmadik fél számára, akik a verseny lebonyolításában részt vesznek. Ezáltan az Ön személyes adatait megismerhetik a verseny szervezésében közvetlenül szerepet vállaló szervezeti egységek munkavállalói, a Magyar Nemzeti Bank munkavállalói, valamint a Magyar Nemzeti Banktól, illetve az Egyesülettől független szolgáltató egységek.

Adatbiztonsági intézkedések:

Az Egyesület megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védje – többek között – a jogosulatlan hozzáféréstől vagy megváltoztatástól.

Az adatkezeléssel összefüggő jogok: 

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Egyesülettől arról, hogy az Egyesület: 

Ezen felül kérheti az Egyesület által tárolt személyes adatainak másolatát.

Az Egyesület a kérelmét legfeljebb 30 napon belül, a kérelemben megadott elérhetőségre megküldött válaszlevelében teljesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az Egyesülethez, akkor az Egyesület válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

Helyesbítéshez való jog:

Ön az adatkezelés ideje alatt az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Egyesület módosítsa vagy pontosítsa valamely személyes adatát, ha abban időközben változás következett be.

Az Egyesület a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről Önt a megadott elérhetőségére küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az Egyesülethez, akkor az Egyesület válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog):

Ön az adatkezelés ideje alatt az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Egyesülettől személyes adatainak törlését.

A törlési kérelmét az Egyesület abban az esetben utasítja el, ha jogszabály személyes adatai további tárolására kötelezi az Egyesületet. Ha azonban a törölni kért személyes adatra nincs ilyen kötelezettség, akkor az Egyesület a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről Önt a megadott elérhetőségére küldött válaszlevélben értesíti. Ha a kérelmét elektronikus úton küldi meg az Egyesülethez, akkor az Egyesület válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Egyesülettől az adatkezelés korlátozását. Korlátozás esetén az Egyesület csak tárolhatja a személyes adatát, egyéb adatkezelési tevékenységet kizárólag az Ön hozzájárulásával, jogi igény előterjesztése miatt, vagy közérdekből végezhet. 

Az adatok korlátozását akkor lehet kérni, ha Ön: 

Az Egyesület a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről Önt a megadott elérhetőségére küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az Egyesülethez, akkor az Egyesület válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

A hozzájárulás visszavonásának joga:

Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban, az adatkezelés időtartama alatt bármikor visszavonhatja hozzájárulását az adatkezeléshez. A hozzájárulás visszavonása esetén az Egyesület visszavonás előtti adatkezelése továbbra is jogszerű marad. Ha Ön visszavonja a hozzájárulását, akkor adatai törlésre kerülnek. 

Az Egyesület a személyes adatait a visszavonás beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül törli és erről Önt a megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha a kérelmét elektronikus úton küldi meg az Egyesülethez, akkor az Egyesület válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a nyilatkozatában.

Jogorvoslati lehetőség

Ha megítélése szerint az adatkezelés nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek, bírósághoz fordulhat. Ezen felül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezeléséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

Telefon: 06-1-391-1400 

Telefax: 06-1-391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu