Versenyleírás

Vannak elképzeléseid a koronavírus utáni világgal kapcsolatban? Szeretnéd megosztani a gondolataidat és ötleteidet a világjárvány gazdaságra és társadalomra gyakorolt hatásairól? Ha nem félsz a megmérettetéstől, akkor indulj az mnb oktatási klub tanulmányi versenyén!

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A Magyar Nemzeti Bank Oktatási és Tudományos Kör Egyesület (a továbbiakban: Egyesület; MNB Oktatási Klub; szervező) tanulmányi versenyt (a továbbiakban: verseny) hirdet.

A verseny lebonyolítására vonatkozóan a jelen versenyfelhívásban foglaltak az irányadóak.

A verseny célja, hogy a hallgatók nagyobb szakmai nyilvánosság előtt kifejthessék és ütköztethessék meglátásaikat az életünket az elmúlt egy évben alapvetően befolyásoló világjárványról, annak már érezhető társadalmi és gazdasági hatásairól, azok tartósságáról és különösen arról, hogy milyen tendenciákat, trendváltásokat látnak a közeljövőben:

„A gazdasági és tudományos elit számára az utóbbi 1-2 évtizedben a nemzetközi mobilitás a mindennapok részévé vált. Hogyan hatnak majd ezek a véleményformálók a kormányokra és a tömegekre a veszély elmúltával? Merre fordulnak majd a társadalmak: a nagyobb nyitottság vagy a bezárkózás felé? Vajon a globalizáció erősödésével kell számolnunk vagy a regionális tudat, összetartozás és kereskedelem kap nagyobb hangsúlyt? Vagy megy minden tovább a régi kerékvágásban?”

A témát a versenyen induló hallgatók két módon dolgozhatják fel:

(A) Benyújthatnak egy tudományos igényességű, önálló kutatásra és más publikációkra épülő elemzést.

VAGY

(B) Feldolgozhatják a témát kötetlen, kreatív, esszé jellegű módon.

A két megközelítést a szervező különálló kategóriaként kezeli, így a két módszer alapján készített pályaműveket külön értékeli és külön is díjazza.

2. NEVEZÉSI ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

A versenyre a magyarországi és külhoni, de magyar nyelvű képzést is indító felsőoktatási intézményben 2020/2021. tanév 2. (tavaszi) félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, alapképzésben (BA/BSc), mesterképzésben (MA/MSc), osztatlan képzésben, illetve doktori képzésben tanulmányokat folytató nappali vagy levelező munkarendű hallgatók pályázhatnak egyénileg, vagy két (2) fős csapatban. Továbbá, ugyanezen képzési formák esetén részt vehetnek a külföldi egyetemeken tanuló és ott aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, de magyar állampolgárságú hallgatók is. 

A tanulmányaikat 2020/21. tanév 2. (tavaszi) félévben kezdő hallgatók szintén jogosultak a versenyen való részvételre már a beiratkozás előtt, azonban a beiratkozást követő huszonegy (21) napon belül kötelesek a beiratkozásról szóló hivatalos, a felsőoktatási intézményük által kiállított és hitelesített igazolást megküldeni a szervező részére a protokoll@mnboktatasiklub.hu e-mail címre.

Amennyiben egy versenyző a fenti feltételek bármelyikét nem teljesíti, úgy a nevezése érvényét veszti.

A doktori tanulmányokat folytató hallgatók, ha csapatban kívánnak indulni, akkor kizárólag más, szintén doktori tanulmányokat folytató hallgatókkal lehetnek egy csapatban. Ugyanezen megkötés nem vonatkozik az alap-, osztatlan- és mesterképzésben tanulmányokat folytató hallgatókra, tehát ők alkothatnak vegyes csapatokat is más alap-, osztatlan- és mesterképzésben tanuló hallgatókkal.

Egy hallgató legfeljebb egy pályamű szerzőjeként indulhat, amennyiben ez a feltétel nem teljesül, úgy a hallgatónak írásban nyilatkoznia szükséges arról, hogy mely nevezését kívánja érvényesnek tekinteni. Ennek hiánya esetén a hallgató regisztrációs időbélyeg szerinti első nevezése tekinthető érvényesnek, minden további nevezése pedig érvényét veszti.

Nem vehet részt a versenyen az a feltételeknek megfelelő hallgató, aki az MNB-vel munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. A jogosultság ellenőrzésének céljából a hallgató neve, valamint születési helye és ideje továbbításra kerül az MNB-nek a jelen felhívás mellékletét képező Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően.

Továbbá a szerző nevezése érvényét veszti, amennyiben a szerző hallgatói jogviszonya a verseny során bármely okból megszűnik. Kivételt képez ez alól, ha a szerző hallgatói jogviszonya azért szűnik meg, mert a verseny során abszolutóriumot szerez, feltéve, ha az abszolutórium megszerzését követő első záróvizsga-időszakban oklevelet szerez.

A jelentkezésnek és részvételnek nem feltétele, hogy a hallgató az MNB Oktatási Klub tagja legyen.

3. JELENTKEZÉS FOLYAMATA

A versenyre a jelentkezés a www.mnboktatasiklubverseny.hu oldalon történik a Regisztráció menü alatt. A jelentkezés során a szerzők megadják szükséges adataikat a regisztrációsfelületen. 

A jelentkezéssel egyidejűleg a jelentkezők indulási azonosítónevet (csapatnév) adnak meg, amely biztosítja az azonos nevű szerzők megkülönböztetését, illetve a szerzők adminisztratív nyilvántartásának átláthatóságát és kezelhetőségét. A névnek egyértelműen azonosítania kell a szerzőt, ezért több egyforma azonosítónév nem szerepelhet a nyilvántartási rendszerben. Ha a választani kívánt név már regisztrálásra került, a rendszer erre felhívja a jelentkező figyelmét. Az azonosítónév nem sértheti mások vallási, faji, etnikai, nemi, földrajzi, identitásbéli, politikai hovatartozását és személyét. Azon szerzőket, amelyek azonosítóneve a fentieket megsérti, a szervezők felszólíthatják azonosítónevük megváltoztatására. Amennyiben a szerző a felszólítást követően nem változtatja meg azonosítónevét, a regisztráció automatikusan érvénytelennek minősül.

Sikeres regisztrációt követően a rendszer visszaigazolást küld a megadott e-mail címre. Célszerű a levélszemét (spam) mappát is ellenőrizni, a továbbiakra való tekintettel pedig beállítani, hogy a szervező által küldött e-mailek ne spamként kerüljenek megjelenítésre. Amennyiben a visszaigazoló e-mailt a szerző 24 órán belül nem kapja meg, abban az esetben kizárólag a protokoll@mnboktatasiklub.hu címen kérhet hivatalos segítséget.

A válogató fordulóba csak azon pályamunkák szerzői juthatnak be, akik a meghatározott feltételek szerint jelentkeztek a versenyre.

4. A VERSENY MENETE

A verseny összesen két (2) fordulóból áll. A szerzők a válogatóhoz és a döntőhöz kapcsolódó részletes szabályokat, útmutatásokat a fordulók előtt a regisztrációkor megadott e-mail címre kapják meg.

4.1. Válogató

A verseny válogató fordulója során a szerzőknek le kell adniuk a jelen szabályzatban feltüntetett határidőig a témával foglalkozó pályaművüket. A pályamű nyelve magyar és a témához kapcsolódó szakmai segédletből indul ki.

4.1.1. A pályaművel kapcsolatos tartalmi és formai követelmények

A pályamű stílusa, terjedelme és felépítése

A pályamű borítóján a következő elemek feltüntetése szükséges. 14-es betűmérettel, Calibri betűtípussal, a borító jobb alsó sarkába igazítva szükséges szerepeltetni a szerző(k) nevét, felsőoktatási intézményének, valamint képzésének elnevezését és évfolyamát a jelen leírásban megadott sorrendet követve. 18-as betűmérettel, Calibri betűtípussal, függőlegesen és vízszintesen középre igazítva szükséges szerepeltetni a pályamű címét, valamint – amennyiben a pályamű rendelkezik ilyennel – közvetlenül a pályamű címe alatt szükséges szerepeltetni a pályamű alcímét 16-os betűmérettel, Calibri betűtípussal, azzal a megkötéssel, hogy a cím és az alcím egy objektumként a borítón függőlegesen és vízszintesen középre igazított.

Felépítés tekintetében a borítót a tartalomjegyzék követi, amely után – amennyiben a pályaműben szerepel táblázat és / vagy ábra – a táblázatok, majd pedig az ábrák jegyzéke következik. Ezen jegyzékek formázása 11-es betűméretet és Calibri betűtípust követ.

Az oldalak számozása a bevezetés első oldalával, 1-es oldalszámmal, az oldal alján középre igazítva kezdődik.

A pályamű borítóján, tartalomjegyzékén, a táblázatok és ábrák jegyzékén, valamint az hivatkozásjegyzéken és a mellékleteken kívüli átlagos terjedelme 1 ív (40 000 karakter szóközzel), amelytől ± 20%-kal lehetséges eltérni. Az ennél nagyobb mértékű eltérést az értékelés során a bírálók pontlevonással szankcionálhatják. Az 1 ív (40 000 karakter szóközzel) átlagos terjedelemtől számított ±40%-os eltérés esetén az értékelés során a bírálók indokolt esetben kizárhatják a pályaművet, minden ennél nagyobb mértékű eltérés esetén pedig kizárják a pályaművet, tekintet nélkül annak egyéb jellemzőire.

A pályamű törzsszövege 11-es betűméretet, Calibri betűtípust, álló betűket alkalmaz a bekezdések között (előtte is és utána is) 6pt térközt, valamint a sorok között 1,5-es sortávolságot követ, továbbá sorkizárt elrendezésű, normál (2,5 cm minden oldalon) margóval rendelkezik álló laptájolás mellett. A pályaműben az esetleges kiemelés dőlt betűvel történik.

A pályaművekben képek, ikonok, táblázatok és grafikonok szerepeltethetők megfelelő forrásmegjelölés mellett. A pályamű törzsszövegében kizárólag azok a képek, ikonok, táblázatok és grafikonok tüntethetők fel, amelyek indokoltak – a tartalom értelmezéséhez elengedhetetlenek – minden további ilyen elem a mellékletek között szerepeltetendő. Az ábrák és táblázatok folyamatosan számozandók (a számozás az egyes fejezetekben vagy alfejezetekben, valamint a mellékletek között nem kezdődik újra), valamint címmel és szükség esetén a bennük szereplő mennyiségi értékek mértékegységével ellátandók. Az egyes ábrák és táblázatok címe az ábra vagy a táblázat alatt, 9-es betűmérettel, Calibri betűtípussal, félkövér és középre zárt stílusban szerepeltetendő. Az ábrák és táblázatok forrásmegjelölése a megfelelő hivatkozási rendszer szempontjai alapján az ábra alatt elhelyezett cím részét képezik. 

A pályaművek stílusára vonatkozóan a szakirodalmi művekre, vagy a műfajnak megfelelően a kötetlen, kreatív, esszé jellegű értekezésekre vonatkozó minimális elvárások alkalmazandók. Ennek megfelelően a pályaműnek szükséges tartalmazni bevezetőt, a gondolatmenet alátámasztását szolgáló szakirodalmi összefoglalót, kutatási vagy elemzési munkahipotézist, vagy műfaj szerint a kötetlen, kreatív, esszé jellegű gondolatmenet felépítésének bemutatását, az alkalmazott elemzési módszerek vagy műfaj szerint a kötetlen, kreatív, esszé jellegű absztrakció levezetését, a hipotézis(ek) alátámasztását és / vagy cáfolatát, végkövetkeztetéseket, valamint összefoglalót. Ezektől függetlenül a pályamű felépítésének további részleteit a szerző(k) határozza/ák meg. A törzsszöveg legfeljebb három szint mélységig (például 1.1.1.) tagolható. A pályamű bevezetése, főszövege és összefoglalása egyértelműen elkülönítendő, továbbá a főszövegnek legalább a terjedelem 90%-át adnia.

A pályamű mellé minden esetben szükséges egy absztrakt készítése 1 500 – 2 500 karakter (szóközzel együtt) terjedelemben, amelynek a következő elemeket szükséges tartalmazni: főbb hipotézisek, állítások vagy a gondolatmenet kiindulópontja; alkalmazott vizsgálati vagy elemzési módszerek, vagy a műfaj szerint a kötetlen, kreatív, esszé jellegű gondolatmenet sarkalatos pontjai; következtetések. Az absztraktban nem szerepeltethetők hivatkozások, képek, ikonok, táblázatok és grafikonok.

A pályamű és az absztrakt elfogadott fájlformátuma .docx vagy .pdf kiterjesztésű, azokat külön fájlként szükséges elkészíteni.

A pályamű feltöltésére a verseny regisztrációs felületén lehetséges. A dokumentumok kizárólag elektronikusan adhatók be.

A szervező a versenyre benyújtott pályaműveket plágiumellenőrző szoftverrel ellenőrizheti, a plágium tényének bebizonyosodása esetén pedig a pályamű valamennyi szerzőjét kizárhatja a versenyből.

A felhasznált forrásokra vonatkozó hivatkozási előírások

A pályaművek elkészítése, a felkészülés és a kutatás során megengedett tankönyvek, szakmai folyóiratok, valamint egyéb internetes források használata – azzal a kitétellel, hogy az internetes forrásoknak a szervező számára elérhetőnek kell lenni (vagy a megtekintést a szerző(k)nek szükséges biztosítani a szervező részére. A pályamű elkészítése során ajánlott, de nem kötelező legalább öt (5) szakirodalmi forrás alkalmazása.

A pályaműben szerepeltetett valamennyi forrás (szakirodalom, ábra, táblázat, egyéb) a Harvard-rendszernek megfelelően hivatkozandó. A pályaműhöz forrásjegyzék készítése szükséges, amelyben az egyes források 9-es betűmérettel, Calibri betűtípussal, sorkizárt formában jelennek meg.

Szó szerinti hivatkozás esetében az oldalszám feltüntetése kötelező. Az irodalomjegyzékben csak olyan tételek szerepelhetnek, amelyekre a szövegben hivatkozás történik, és fordítva, minden hivatkozott forrást fel kell tüntetni az irodalomjegyzékben. Az irodalomjegyzékben szereplő tételek alfabetikus sorrendben legyenek. Internetes hivatkozások esetén a letöltés idejét is kérjük feltüntetni.

Amennyiben a hivatkozások kezelése nem megfelelő, úgy az értékelés során a pályaművet pontlevonással büntetik vagy súlyos esetben akár ki is zárható – ideértve az önplágium tényét is, tehát minden, a szerző(k) által korábban megjelentetett forrásanyag felhasználása szintén lehivatkozandó.

A szerzőknek lehetőségük van azonnal a regisztráció véglegesítését követően feltölteniük pályaművüket a regisztrációs felületen keresztül, valamint azt a benyújtási határidőig módosíthatják is. 

A pályamű módosítására a benyújtási határidő után nincs lehetőség.

A regisztráció és a témához kapcsolódó pályamű elkészítésének és feltöltésének határideje: 2021. március 22. (hétfő) 23:59 óra

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét arra, hogy a kész pályaművek csak a regisztráció véglegesítését követően tölthetők fel az online felületre. A szervezők a feltöltési időszakban – közvetlenül a határidő előtt pedig fokozottan – rendelkezésre állnak az esetlegesen felmerülő technikai kérdések megválaszolására és a problémák kezelésére, azonban javasoljuk a regisztráció véglegesítését feltöltési határidő előtt legalább két nappal megtenni. Amennyiben bármilyen technikai probléma merül fel, úgy a pályamű – a probléma tényére való felhívás mellett – e-mail formájában is benyújtható a megadott határidőig a protokoll@mnboktatasiklub.hu e-mail címen.

4.2. Döntő

A döntőn a szakmai bizottságok által a válogató fordulóban legjobbnak ítélt pályaművek vehetnek részt. A döntő a járványhelyzet elleni védekezés jegyében teljesen online kerül lebonyolításra. Az online döntőben a kiválasztott pályamunkák szerzőinek szóban kell megvédeniük a pályaművüket egy előre, videóra felvett előadás keretében. Az előadás során prezentációs szoftver használata javasolt. Az előadás maximális időtartama tíz (10) perc. A bizottság kérdéseket tehet fel a pályaművel, valamint az előadással, a prezentációval és azok tartalmával kapcsolatosan, melyekre a szerzőknek helyben, gondolkodási idő nélkül kell választ adniuk, ezzel is bizonyítva, hogy a pályamű a saját munkájuk.

Valamennyi pályamű szerzőjét – csapat esetén a csapatkapitányt – a jelentkezés során megadott e-mail címre küldött üzenet formájában értesíti a szervező a döntő pontos időbeosztásáról.

Amennyiben egy pályamű egyetlen szerzője sem jelenik meg az online szóbeli döntőn, úgy a pályamű szerzői kizárásra kerülnek a versenyből, hiszen a második fordulóban a teljesítményük már nem értékelhető.

Az online döntő tervezett időpontja: 2021. május 5-7.

A határidők elmulasztása jogvesztő, a késedelmesen benyújtott, hiányos, formailag hibás pályaművet az értékelést végző szakmai bizottságok nem vesznek figyelembe.

5. A SZAKMAI BIZOTTSÁG

A pályaművek mindkét fordulóban történő elbírálását egy, a témakör szakértőiből álló szakmai bizottság végzi (az előbírálati és a döntő szakaszokban értékelő szakmai bizottságok összetétele egymástól eltérhet). A szervező a jelen szabályzatban foglalt jelentkezési és pályamű feltöltési határidőt követő négy (4) munkanapon belül kizárja azokat a versenyzőket, akik jelentkezésüket hiányosan vagy határidőn túl nyújtották be.

A válogató után a bizottságok javaslatára a szervező a pályamű feltöltési határidő lejártát követő legfeljebb tizenkét (12) munkanapon belül kizárja azon versenyzőket, akik formailag és/vagy tartalmilag nem megfelelő megoldást nyújtottak be. Továbbá a verseny céljának szem előtt tartása mellett a megoldások értékelésével kiválasztják a legjobbnak ítélt pályaműveket, ezzel meghatározva a döntőben részt venni jogosultak körét.

A döntőt követően a bizottság tesz javaslatot a díjazandó pályaművekre. A végső sorrend és így a díjazásban részesülő szerzők neve a verseny honlapján kerül kihirdetésre a szakmai bizottság végső egyeztetésének eredményeként.

6. NYEREMÉNYEK

A pályamű és a döntőben nyújtott teljesítmény értékelése mellett azon versenyzők jogosultak díjazásra, akik a jelen versenyfelhívás 3. pontja alapján aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek, valamint akik esetében egyéb kizárásra okot adó körülmény nem áll fenn.

A szervező a döntőbe jutott pályaműveket az alábbiak szerint díjazza. Az egyes díjkategóriákat a jelen szabályzat 1. pontjában (Általános információk) meghatározottak szerint kell alkalmazni. Mindkét lehetőség (’A változat’: Tudományos kutatás; ’B változat’: Kötetlen, kreatív, esszé jellegű feldolgozás) esetében a szervező Kiváló pályamű díjat; Jeles pályamű díjat és Érdemes pályamű díjat oszt ki azzal a feltétellel, hogy mindkét esetben legfeljebb egy pályamű nyerheti el az adott díjat. PhD különdíjban a szervező összesen egy pályaművet részesíthet. 

Valamennyi, a versenyre benyújtott, az elvárt minőségi követelményeknek megfelelő, és a szakmai bizottságok által arra érdemesnek ítélt pályamű szerzői fejenként bruttó tízezer forint (10 000) értékű könyvcsomagban részesülnek a döntőbe való bejutástól függetlenül. Ezt a szervező a döntő lezárását követően juttatja el könyvcsomagban részesülő versenyzők részére.

Az SZJA törvény 76. paragrafusának megfelelően pénzjutalomban részesülő szerzőknek az összeg adóköteles jövedelemnek számít. Az MNB Oktatási Klub saját költségvetésének terhére befizeti az SZJA tv. alapján a szükséges adókat és járulékokat. A külföldi adóalanyokra (akik nem magyar adóilletőségűek) vonatkozó elszámolási szabályok legkésőbb 2021. február 28-ig közzétételre kerülnek a versenyfelületen. 

A szervezők a kiosztható maximális díj – az adott díjhoz tartozó végösszeg változatlansága mellett – mennyiségének változtatásához való jogát fenntartják.

7. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A szervezők a versenyrészvétellel kapcsolatban rögzített személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i 2016/679 rendelete európai parlamenti és tanácsi rendelettel (általános adatvédelmi rendelet, GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Infotv.) összhangban kezelik.

A versenyben résztvevő szerzők adatai a jelen versenyszabályzat 1. számú mellékletét képező Adatvédelmi tájékoztatónak megfelelően kerülnek kezelésre.

A verseny során való adatkezelés, a kezelt adatok köre és a jogi státusz tekintetében a mellékelt Adatvédelmi tájékoztató alapján a versenyzők az érintettek jogaival rendelkeznek. 

Az adatok kezelésének jogalapja a versenyre regisztráló személyek –jelen felhívás ismeretében tett –egyértelmű hozzájárulása a versenyre történő regisztráció megtételével.

A kezelt adatok szükségesek a versenyzők egyértelmű azonosításához és a verseny lebonyolítása alatt és után a díjazásban részesülők értesítéséhez. Az adatkezelés ideje a verseny lebonyolítása, illetve pénzügyi lezárása, de legfeljebb egy év, pénzügyi bizonylatok esetén nyolc év. 

8. SZERZŐI JOG

A szerzők a pályamű verseny keretében történő feltöltésével kötelezettséget vállalnak arra, hogy az MNB Oktatási Klub erre irányuló felhívására felhasználási szerződést kössenek a pályamű vonatkozásában. A felhasználási szerződés alapján a szerző a tanulmányok tekintetében az MNB Oktatási Klub számára a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 17. §-ában meghatározott módokon történő felhasználásra határozatlan időtartamra szóló, nem kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot engednek, azzal, hogy a szerzők a tanulmányukat részben vagy egészben a szakdolgozatukhoz és bármely más publikációjukhoz felhasználhatják, átdolgozhatják és nyilvánosságra hozhatják. A fenti korlátozás kivételével a szerzők valamennyi vagyoni jogra kiterjedő felhasználási engedélyt, felhasználási  jogotbiztosítanak az MNB Oktatási Klub számára, amely alapján az MNB Oktatási Klub jogosult különösen arra, hogy ellenszolgáltatási és/vagy tájékoztatási kötelezettség nélkül azt részben vagy egészben felhasználja, átdolgozza, többszörözze, internetes felületén, valamint saját kiadványaiban a szerzők nevének feltüntetése mellett nyilvánosságra hozza, terjessze, vagy ezeket harmadik személyekkel végeztesse el.   

9. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Jogorvoslati igény esetén az eredmények közlésétől vagy tudomásra jutásától számított tizenöt (15) napon belül a verseny honlapján a Kapcsolat menüpontja alatt elérhető protokoll@mnboktatasiklub.hu e-mail címre küldött e-mailben van lehetőség a panasz benyújtására.

10. SZERVEZŐ

A verseny tervezéséért, szervezéséért és lebonyolításáért felelős szervező:

Magyar Nemzeti Bank Oktatási és Tudományos Kör Egyesület

1054 Budapest, Szabadság tér 9.

Képviseli: Dr. Dubéczi Zoltán, elnök